Regulamin Mistrzostwa Polski Brukarzy Drogbruk

WYDARZENIE

 event MISTRZOSTWA BRUKARZY DROGBRUK 2024, który
odbędzie się w sobotę, 21 września 2024 r. w hali 3MK Arena Ostrów
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Andrzeja Kowalczyka 1

CEL WYDARZENIA

 Integracja środowiska brukarskiego oraz możliwość pokazania umiejętności
branżowych.
 Promocja rekreacji ruchowej oraz aktywnych sposobów spędzenia czasu
wolnego, połączonego z elementami współpracy zespołowej.
 Umocnienie współpracy pomiędzy: środowiskiem brukarskim, Autoryzowanymi
Hurtowniami Drogbruk oraz Producentem Kostki Brukowej Drogbruk A.P
Szczerek Spółka Jawna.

ORGANIZATOR :

Stowarzyszenie „Runaway Polski Uciekinier”
Adres: ul. Powstańców Wlkp. 43 63-830 PĘPOWO
NIP 696-189-36-28,
Telefon organizatora: 667 342 013
Strona www organizatora: www.runawayocr.pl i www.mistrzostwabrukarzy.pl

CHARAKTERYSTYKA WYDARZENIA

Wydarzenie Mistrzostwa Brukarzy DROGBRUK 2024 stanowi połączenie aktywności
fizycznej, promocji pracy zespołowej, integracji środowiska brukarskiego oraz
elementów rozrywkowych dla uczestników i publiczności. Ze względu na
charakterystykę zawodów, każdy uczestnik musi liczyć się z ewentualnym zmęczeniem
spowodowanym wykonywaniem zadań w konkurencjach Wydarzenia.

MIEJSCE I TERMIN ORGANIZOWANEGO WYDARZENIA

Sobota, 21.09.2024r. – hala 3MK Arena Ostrów w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.
Andrzeja Kowalczyka 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski

UCZESTNICY WYDARZENIA

– W poszczególnych konkurencjach w Wydarzeniu mogą
wziąć udział aktywni pracownicy oraz właściciele firm brukarskich, którzy prawidłowo
wypełnili formularz zgłoszeniowy na stronie www.mistrzostwabrukarzy.pl

BEZPŁATNY UDZIAŁ

– Prawidłowo zarejestrowani uczestnicy Wydarzenia biorą udział
w wydarzeniu bezpłatnie oraz otrzymają określony w oddzielnym punkcie PAKIET
STARTOWY. Koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia startujący pokrywają we własnym
zakresie.

HARMONOGRAM WYDARZENIA

– Zostanie opublikowany na oficjalnej stronie
internetowej wydarzenia www.mistrzostwabrukarzy.pl, oraz na stronie organizatora
www.runawayocr.pl do 19.09.2024r. z dokładną rozpiską pracy biura zawodów oraz
szczegółowym harmonogramem godzinowym. Harmonogram zostanie także przesłany
pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przy zapisach na wydarzenie.
– W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału
w zawodach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
– Organizatorowi przysługuje prawo zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, przy czym
Uczestnicy, zostają o tym zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji
na stronie internetowej www.mistrzostwabrukarzy.pl oraz na adresy e-mail wskazane
przy zapisach na wydarzenie, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem
wydarzenia, chyba że okaże się to niemożliwe. Dokonanie zmian nie skutkuje
powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do
Uczestników, ani jakichkolwiek roszczeń Uczestników w stosunku do Organizatora.

KLASYFIKACJA I NAGRODY

Nagradzani będą Zawodnicy startujący w 2 kategoriach (formułach) :

– Formuła: Brukarz Team

– składające się z 4 osób w tym 1 osoba rezerwowa.
W poszczególnych konkurencjach wydarzenia mogą brać udział maksymalnie 3 osoby
z Teamu. Wymiana na zawodnika rezerwowego może nastąpić jedynie przed oraz
pomiędzy poszczególnymi konkurencjami.
– Formuła: Hurtownia Team

– Może składać się z więcej niż jednego zespołu
brukarskiego określonego jako Team Brukarze. Ilość zgłoszeń z danej Hurtowni jest
ograniczona jedynie ilością dostępnych miejsc w wydarzeniu.
Odbiór nagród – Drużyny zdobywający odpowiednie miejsca na podium zobowiązani
są do odbioru nagród w dniu wydarzenia.

OCHRONA WIZERUNKU I DANE OSOBOWE

Każdy zawodnik akceptuje udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność, mając na
uwadze niebezpieczeństwo i ryzyko wynikające z rodzaju wydarzenia, ze względu na
nową charakterystykę zawodów, każdy uczestnik musi liczyć się z ewentualnym
zmęczeniem spowodowanym wykonywaniem zadań w konkurencjach wydarzenia.
Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Każdy zawodnik
wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w
materiałach promocyjnych Organizatorów. Wszyscy uczestnicy startujący w Wydarzeniu
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z
Wydarzeniem. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w
celu przeprowadzenia wydarzenia, w tym sklasyfikowania w poszczególnych
konkurencjach. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji wydarzenia
obejmuje także publikację imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości, w której
zamieszkuje, celem opublikowania listy startowej a także wyników podczas wydarzenia,
w którym startował. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane
przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania i uzupełniania.

ZASADY ZAPISÓW NA I MISTRZOSTWA POLSKI BRUKARZY DROGBRUK

Aby zapisać się na Wydarzenie, należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny na
stronie www.mistrzostwabrukarzy.pl Ilość miejsc w Wydarzeniu jest ograniczona. Limit

zgłoszeń to 60 drużyn. Jeżeli organizator nie osiągnie limitu do dnia 16.09.2024r.
będzie możliwość zapisania się w dniu Wydarzenia – odpowiednia informacja będzie
znajdować się na stronie Wydarzenia www.mistrzostwabrukarzy.pl Organizator
zapewnia możliwość zapisów w biurze zawodów wyłącznie w razie dostępności miejsc
w formule Team, bez gwarancji otrzymania kompletnego pakietu startowego, jak
również zamówienia złożone po terminie 10 dni przed zawodami nie daje gwarancji do
otrzymania zamówionych koszulek (mogą one być dostarczane przez organizatorów w
późniejszym terminie). Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, drużyna zostanie
umieszczony na liście startowej. Organizator zgodnie z regulaminem opublikuje na
oficjalnej stronie internetowej wydarzenia www.mistrzostwabrukarzy.pl do 19.09.2024r.
informację z dokładną rozpiską pracy biura zawodów oraz szczegółowym
harmonogramem godzinowym. Harmonogram zostanie także przesłany pocztą
elektroniczną na adresy e-mail wskazane przy zapisach na wydarzenie.

KOSZTY ORGANIZACYJNE UCZESTNIKÓW WYDARZENIA

Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny dla aktywnie pracujących brukarzy oraz właścicieli
firm brukarskich. Koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia startujący pokrywają we
własnym zakresie.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WYDARZENIU

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniu. W tym celu Uczestnik jest
zobowiązany do 16.09.2024r. przesłania drogą e-mail informacji o rezygnacji
zawierającej: Imię i Nazwisko, adres podany w panelu zapisów Uczestnika oraz powód
rezygnacji.
ŚWIADCZENIA I PAKIETY
 Możliwość bezpłatnego wzięcia udziału w Wydarzeniu
 Bezpłatny wstęp i korzystanie z atrakcji strefy rekreacji dla uczestników oraz ich
rodzin, min: dmuchańce, animacje dla dzieci, strefa relaksu
 Bezpłatny wstęp na występ gwiazdy wydarzenia

 Pakiet Startowy, który zawierać będzie :
 Koszulkę techniczną i czapkę
 Bony na posiłki i napoje

 

SĘDZIOWANIE ORAZ KONKURENCJE WYDARZENIA

Podczas wykonywania poszczególnych konkurencji przez uczestników Organizator
zapewnia profesjonalny zespół sędziowski oraz wspierający team techniczny.

KONKURENCJE II MISTRZOSTW POLSKI BRUKARZY

Poszczególne konkurencje będą sukcesywnie prezentowane na oficjalnej stronie
wydarzenia www.mistrzostwabrukarzy.pl oraz w mediach społecznościowych.
Szczegółowe opisy konkurencji zostaną opublikowane w zaktualizowanym regulaminie
do 2 września 2024 r.
1 ETAP- ELIMINACJE
Wszystkie zespoły- TRZY KONKURENCJE
1. BRUKARSKI ZAWRÓT GŁOWY – zadania brukarskie do wyliczenia/rozwiązania
2. DOBIJ PŁYTĘ! – siłomierz
3. DOBRY WZÓR – układanie kostki na czas
Zakończenie etapu eliminacji i ilość drużyn w półfinale:
Po 3 dyscyplinach w Mistrzostwach pozostaje 36 zespołów z najwyższą punktacją po 3
dyscyplinach.
PÓŁFINAŁ- 36 DRUŻYN
BRUKARSKIE OKO – 2 ETAPY- KONKURENCJA NA DOKŁADNOŚĆ
Po tym etapie sumowane są wyniki ze wszystkich czterech konkurencji- trzech
eliminacyjnych i jednej półfinałowej (półfinałowa jest punktowana x 2 w stosunku do
eliminacji). 6 drużyn biorących udział w półfinale z najlepszymi wynikami po 4
konkurencjach awansuje do wielkiego finału.
FINAŁ- 6 DRUŻYN
6 najlepszych zespołów z najwyższą punktacją po 4 dyscyplinach przystępuje do
dyscypliny finałowej: TOR PRZESZKÓD: WŁOSKA MOZAIKA – WYZWANIE Z PŁYTĄ
PARMA

Drużyna z największą łączną ilością punktów po 5 konkurencjach otrzyma tytuł Mistrza
Polski Brukarzy DROGBRUK 2024 oraz przewidziane regulaminem nagrody, drużyna z
drugą największą łączną ilością punktów zdobytą po 5 konkurencjach otrzyma tytuł
Wicemistrza Polski Brukarzy DROGBRUK 2024 oraz przewidziane regulaminem

nagrody, drużyna z trzecią największą łączną ilością punktów po 5 konkurencjach
otrzyma tytuł II Wicemistrza Polski Brukarzy DROGBRUK 2024 oraz przewidziane
regulaminem nagrody. Szczegółowe zestawienie nagród zostanie opublikowane w
zaktualizowanym regulaminie oraz na oficjalnej stronie wydarzenia
www.mistrzostwabrukarzy.pl najpóźniej do 2 września 2024 r.

FORMUŁA: HURTOWNIA TEAM
 Do klasyfikacji hurtowni są wliczane są tylko punkty zdobyte przez drużyny w
rywalizacji zespołowej.
 Nazwę hurtowni którą reprezentuje, drużyna wybierała przy wysłaniu zgłoszenia
do Mistrzostw Polski Brukarzy DROGBRUK 2024.
 Hurtownia z największą łączną ilością punktów zdobytą przez "swoje" drużyny po
5 konkurencjach otrzyma tytuł Mistrza Polski Brukarzy DROGBRUK 2024 oraz
przewidzianą regulaminem nagrodę, hurtownia z drugą największą łączną ilością
punktów zdobytą przez "swoje" drużyny" po 5 konkurencjach otrzyma tytuł Wicemistrza
Polski Brukarzy DROGBRUK 2024 oraz przewidzianą regulaminem nagrodę, hurtownia
z trzecią największą łączną ilością punktów zdobytą przez "swoje" drużyny" po 5
konkurencjach otrzyma tytuł II Wicemistrza Polski Brukarzy DROGBRUK 2024 oraz
przewidzianą regulaminem nagrodę.
Szczegółowe zestawienie nagród zostanie opublikowane w zaktualizowanym
regulaminie oraz na oficjalnej stronie wydarzenia www.mistrzostwabrukarzy.pl
najpóźniej do 2 września 2024 r.
PROTESTY
Protest na przebieg poszczególnych konkurencji można składać w czasie 15 minut po
zakończeniu danej konkurencji, w formie pisemnej w biurze zawodów. Decyzja
organizatorów w odpowiedzi na protest jest ostateczna.

NIEOBECNOŚĆ ZAWODNIKA

Nieobecność na starcie konkurencji zawodnika lub drużyny po jednokrotnym wywołaniu
przez konferansjera skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w danej konkurencji

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

– Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i
zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo
podczas Wydarzenia.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione przedmioty
na terenie Wydarzenia oraz nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem
nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek, jak również za zdarzenia losowe,
których nie da się przewidzieć.
– Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone organizatorowi
albo innym uczestnikom podczas Wydarzenia.
– Na teren Wydarzenia nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem
środków odurzających, zachowujące się agresywnie.
– Zakazane jest startowanie pod wpływem alkoholu co będzie rygorystycznie
przestrzegane.
– Wszyscy Uczestnicy (brukarze) startujący w Wydarzeniu oświadczają, że startują na
własną odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań
związanych ze stanem zdrowia, co potwierdzają podpisaniem oświadczenia przy
odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z areny zmagań – Uczestników w
stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej, bądź stanowiących
niebezpieczeństwo dla innych uczestników.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodnika w przypadku wyraźnego
lub notorycznego naruszania regulaminu co wpływa na bezpieczeństwo, stan zdrowia
lub negatywny wizerunek wydarzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu Wydarzenia z przyczyn nie
dających się przewidzieć (np. nagłej zmiany pogody) oraz do zmian godzin startów
danych formuł.
– Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

– Uczestnik nie przestrzegający regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
– W czasie trwania Wydarzenia organizator zapewnia opiekę medyczną.
– W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem kwestie sporne rozstrzyga
Organizator.
– Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.