Regulamin Mistrzostwa Polski Brukarzy Drogbruk

WYDARZENIE – event I MISTRZOSTWA BRUKARZY DROGBRUK, który odbędzie się w sobotę, 22 kwietnia 2023 r. w Krotoszynie

CEL WYDARZENIA
• Integracja środowiska brukarskiego oraz możliwość pokazania umiejętności branżowych.
• Promocja rekreacji ruchowej oraz aktywnych sposobów spędzenia czasu wolnego, połączonego z elementami współpracy zespołowej.
• Umocnienie współpracy pomiędzy: środowiskiem brukarskim, Autoryzowanymi Hurtowniami Drogbruk oraz Producentem Kostki Brukowej Drogbruk A.P Szczerek Spółka Jawna.
ORGANIZATOR :
Stowarzyszenie „Runaway Polski Uciekinier”
Adres: ul. Powstańców Wlkp. 43 63-830 PĘPOWO
NIP 696-189-36-28,
Telefon organizatora: 667 342 013
Strona www organizatora: www.runawayocr.pl i www.mistrzostwabrukarzy.pl

CHARAKTERYSTYKA WYDARZENIA
Wydarzenie I Mistrzostwa Brukarzy DROGBRUK stanowi połączenie aktywności fizycznej, promocji pracy zespołowej, integracji środowiska brukarskiego oraz elementów rozrywkowych dla uczestników i publiczności. Ze względu na charakterystykę zawodów, każdy uczestnik musi liczyć się z ewentualnym zmęczeniem spowodowanym wykonywaniem zadań w konkurencjach Wydarzenia.

MIEJSCE I TERMIN ORGANIZOWANEGO WYDARZENIA
22.04.2023r. – Krotoszyn – ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn (Teren Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Sp. z o.o.)
UCZESTNICY WYDARZENIA – W poszczególnych konkurencjach w Wydarzeniu mogą wziąć udział aktywni pracownicy oraz właściciele Firm brukarskich, którzy prawidłowo wypełnili formularz zgłoszeniowy na stronie www.mistrzostwabrukarzy.pl lub zgłoszenie w formie papierowej u wybranych Autoryzowanych Dystrybutorów Drogbruk.

BEZPŁATNY UDZIAŁ
Prawidłowo zarejestrowani uczestnicy Wydarzenia biorą udział w wydarzeniu bezpłatnie oraz otrzymają określony w oddzielnym punkcie PAKIET STARTOWY. Koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia startujący pokrywają we własnym zakresie.
HARMONOGRAM WYDARZENIA – Zostanie opublikowany na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia www.mistrzostwabrukarzy.pl, oraz na stronie organizatora www.runawayocr.pl do 15.04.2023r. z dokładną rozpiską pracy biura zawodów oraz szczegółowym harmonogramem godzinowym. Harmonogram zostanie także przesłany pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przy zapisach na wydarzenie.
– W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w zawodach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
– Organizatorowi przysługuje prawo zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, przy czym Uczestnicy, zostają o tym zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.mistrzostwabrukarzy.pl oraz na adresy e-mail wskazane przy zapisach na wydarzenie, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia, chyba że okaże się to niemożliwe. Dokonanie zmian nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestników, ani jakichkolwiek roszczeń Uczestników w stosunku do Organizatora.

KLASYFIKACJA I NAGRODY
Nagradzani będą Zawodnicy startujący w 3 kategoriach (formułach) :
– Formuła: Brukarz Team – składające się z 4 osób w tym 1 osoba rezerwowa. W poszczególnych konkurencjach wydarzenia mogą brać udział maksymalnie 3 osoby z Teamu. Wymiana na zawodnika rezerwowego może nastąpić jedynie przed oraz pomiędzy poszczególnymi konkurencjami.
– Formuła: Hurtownia Team – Może składać się z więcej niż jednego zespołu brukarskiego określonego jako Team Brukarze. Ilość zgłoszeń z danej Hurtowni jest ograniczona jedynie ilością dostępnych miejsc w wydarzeniu.
– Formuła: Indywidualna – w tej kategorii może wystąpić wyłącznie jeden uczestnik, a konkurencje będą inne niż w formułach zespołowych ( Formuła: Team brukarze oraz Formuła: Team Hurtownia)
Odbiór nagród – Zawodnicy zdobywający odpowiednie miejsca na podium zobowiązani są do odbioru nagród w dniu wydarzenia.

OCHRONA WIZERUNKU I DANE OSOBOWE
Każdy zawodnik akceptuje udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwo i ryzyko wynikające z rodzaju wydarzenia, ze względu na nową charakterystykę zawodów, każdy uczestnik musi liczyć się z ewentualnym zmęczeniem spowodowanym wykonywaniem zadań w konkurencjach wydarzenia. Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Każdy zawodnik wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów. Wszyscy uczestnicy startujący w Wydarzeniu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z Wydarzeniem. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia wydarzenia, w tym sklasyfikowania w poszczególnych konkurencjach. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji wydarzenia obejmuje także publikację imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania listy startowej a także wyników podczas wydarzenia, w którym startował. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

ZASADY ZAPISÓW NA I MISTRZOSTWA POLSKI BRUKARZY DROGBRUK
Aby zapisać się na Wydarzenie, należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny na stronie www.mistrzostwabrukarzy.pl lub wypełnić zgłoszenie w formie papierowej u wybranych Autoryzowanych Dystrybutorów Drogbruk. Ilość miejsc w Wydarzeniu jest ograniczona. Limit zgłoszeń wynosi 200 osób. Jeżeli organizator nie osiągnie limitu do dnia 15.04.2023r. będzie możliwość zapisania się w dniu Wydarzenia – odpowiednia informacja będzie znajdować się na stronie Wydarzenia www.mistrzostwabrukarzy.pl Organizator zapewnia możliwość zapisów w biurze zawodów wyłącznie w razie dostępności miejsc w danej formule, bez gwarancji otrzymania kompletnego pakietu startowego, jak również zamówienia złożone po terminie 10 dni przed zawodami nie daje gwarancji do otrzymania zamówionych koszulek (mogą one być dostarczane przez organizatorów w późniejszym terminie). Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdej formuły. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, zawodnik zostanie umieszczony na liście startowej w danej formule do której sam się wpisał. Organizator zgodnie z regulaminem opublikuje na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia www.mistrzostwabrukarzy.pl do 20.04.2023r. z dokładną rozpiską pracy biura zawodów oraz szczegółowym harmonogramem godzinowym. Harmonogram zostanie także przesłany pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przy zapisach na wydarzenie.

KOSZTY ORGANIZACYJNE UCZESTNIKÓW WYDARZENIA – Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny dla aktywnie pracujących brukarzy oraz właścicieli firm brukarskich. Koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia startujący pokrywają we własnym zakresie.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WYDARZENIU
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniu. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany do 15.04.2023r. przesłania drogą e-mail informacji o rezygnacji zawierającej: Imię i Nazwisko, adres podany w panelu zapisów Uczestnika oraz powód rezygnacji.

ŚWIADCZENIA I PAKIETY
✓ Możliwość bezpłatnego wzięcia udziału w Wydarzeniu
✓ Bezpłatny wstęp i korzystanie z atrakcji strefy rekreacji dla uczestników oraz ich rodzin, min: dmuchańce, animacje dla dzieci, strefa relaksu
✓ Bezpłatny wstęp na występ gwiazdy wydarzenia
✓ Pakiet Startowy, który zawierać będzie :
• Koszulkę techniczną i czapkę
• Bony na posiłki i napoje

SĘDZIOWANIE ORAZ KONKURENCJE WYDARZENIA
Podczas wykonywania poszczególnych konkurencji przez uczestników Organizator zapewnia profesjonalny zespół sędziowski oraz wspierający team techniczny.

KONKURENCJE I MISTRZOSTW POLSKI BRUKARZY – KROTOSZYN 2023
Poszczególne konkurencje będą sukcesywnie prezentowane na oficjalnej stronie wydarzenia www.mistrzostwabrukarzy.pl oraz w mediach społecznościowych.

FORMUŁA DRUŻYNOWA- TEAM BRUKARZE 3 KONKURENCJE ELIMINACYJNE:
WŁOSKA MOZAIKA (wyzwanie z Płytą Parma)
1. Zadaniem 3-osobowej drużyny będzie ułożenie wskazanego przez organizatora wzoru z płyty Parma, wzór składający się z 12 płyt (9 jasnych i 3 ciemne) będzie znajdować się na tablicy przed polem rozgrywki.
2. Konkurencja będzie rozgrywana na czas. Kapitan drużyny uruchamia buzzer na zegarze i czas zaczyna być mierzony, po zakończonym zadaniu kapitan naciska buzzer na zegarze po raz drugi zatrzymując czas. Zarówno przed rozpoczęciem jak i po ukończeniu konkurencji cała drużyna musi stać wraz z kapitanem przy buzzerze.
3. Płyta Parma waży 40 kg, dlatego prosimy o odpowiednie zabezpieczenie m.in. w postaci rękawic i obuwia roboczego
4. Zabronione jest rzucanie płytami, za uszkodzenie (wyszczerbienie lub pęknięcie płyty) do czasu dodawana jest kara czasowa 60 sekund (za każde uszkodzenie), a dla zaliczenia zadania uszkodzona płyta musi być wymieniona na nową.
5. Wzór musi w całości przykrywać wskazaną przez organizatora na banerze białą linię obrysu kształtu. Kara za każde miejsce w którym biała linia obrysu będzie widoczna to 30 sekund
6. Wzór musi być ułożony starannie, a płyty Parma przylegać do siebie. Jeśli sędzia nie zaakceptuje ułożenia, czas jest uruchamiany ponownie wg zasad z pkt 2. Czasy są sumowane (łącznie z karami). Przy dalszym braku akceptacji przez sędziego drużyna otrzymuje 120 sekund kary i kończy konkurencję.

ŁAMIGŁÓWKA (quiz brukarski)
1. Każda drużyna otrzyma zamykaną podkładkę z kartką A4 zawierającą cztery zadania konkursowe, kartkę do obliczeń oraz długopis.
2. Po przeczytaniu wszystkich pytań przez konferansjera uruchamiany jest czas i wszystkie 3-osobowe drużyny mają 15 minut na pisemne udzielenie odpowiedzi na zadania konkursowe
3. W trakcie konkurencji zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych, karą za korzystanie jest po pierwszym ostrzeżeniu zabranie połowy zdobytych punktów, a po drugim odebranie wszystkich punktów.
4. Po upłynięciu czasu 15 minut kartki zawierające odpowiedzi zostaną zebrane przez sędziów

DREAM TEAM (przeciąganie liny)
1. Drużyny 3-osobowe przeciągają linę o dł. 15 m i grubości 36 mm, która na środku oznaczona jest linią środkową, a także dwoma liniami znajdującymi się trzy metry od linii środkowej.
2. Podczas rozpoczęcia przeciągania środek liny będzie znajdować się nad środkową linią podłoża.
3. Przeciąganie liny kończy się, gdy znacznik na linie najbliżej zawodnika drużyny przeciwnej przekroczy środkową linię podłoża albo któryś zawodnik popełni faul (usiądzie, przewróci się lub obniży łokcie poniżej kolan).
4. Zawodnicy muszą trzymać linę w odpowiedni sposób – dłonie powinny być zwrócone do góry, a lina znajdować się między tułowiem a ramieniem.
5. Zawodnik znajdujący się na końcu liny (zawodnik kotwiczący) musi być usytuowany tak, żeby lina przechodziła z boku ciała, przekątnie przez plecy i przez drugie ramię, a koniec powinien zwisać luźno.
6. Prosimy w miarę możliwości o niepuszczanie liny przez drużynę w trakcie pojedynku, ponieważ jest to niebezpieczne dla drużyny przeciwnej
7. Zabronione jest korzystanie z rękawic.
8. Pojedynek nie ma ram czasowych.
9. Przeciąganie liny będzie odbywać się systemem pucharowym

FORMUŁA TEAM BRUKARZE- KONKURENCJA FINAŁOWA (8 najlepszych zespołów po eliminacjach):
ZGRANY TEAM (tor przeszkód- układanie kostki, przewożenie piasku, układanie łuku z obrzeży Breve)
Konkurencja finałowa- rywalizacja drużynowa rozgrywana na czas. Kapitan drużyny uruchamia buzzer na zegarze i czas zaczyna być mierzony, po zakończonym torze przeszkód kapitan naciska buzzer na zegarze po raz drugi zatrzymując czas. Zarówno przed rozpoczęciem jak i po ukończeniu konkurencji cała drużyna musi stać wraz z kapitanem przy buzzerze. Konkurencja składa się z 3 składowych, z których każda musi być wykonana prawidłowo.

1. Ułożenie kostki Moderno Piatto na określonym przez organizatora obszarze (baner)
– kostki na palecie będą ułożone rozmiarami, nie trzeba wykorzystywać wszystkich kostek
– ułożona kostka nie może wystawać poza obrys określony na banerze i nie może w żadnym miejscu dotykać wyznaczonej na banerze linii, kara za przekroczenie obrysu to 180 sekund
– muszą być zachowane linie, brak linii- kara czasowa to 60 sekund za każdorazowy brak linii
– fugi nie mogą zachodzić na siebie, przesunięcie fug miedzy rzędami dla wszystkich kostek to minimum 2 cm, kara czasowa to 30 sekund za każdorazowy brak przesunięcia fugi
– drużyna sama podejmuje decyzję o przejściu do następnej konkurencji, ocena sędziowska jest dokonywana po zakończeniu konkurencji
2. Przewożenie piasku na taczce z punktu A do punktu B
– piasek będzie już załadowany na taczce
– zawodnik przyjeżdża taczką z linii startu do wyznaczonego punktu gdzie zrzuca piasek
– zrzucony piasek trzeba ponownie załadować na taczkę, idealnie sprzątając miejsca załadunku (zostaną udostępnione miotły i szufle).
– taczka z załadowanym piaskiem wraca do punktu startu
– taczka nie może się przewrócić
3. Ułożenie łuku z obrzeży Breve na określonym przez organizatora obszarze (baner).
– Obrzeża Breve muszą przykrywać w 100% linię o grubości 3 cm wyznaczoną na banerze
– nie wolno rzucać obrzeżami Breve, za uszkodzenie (wyszczerbienie lub pęknięcie obrzeża Breve) do czasu dodawana jest kara czasowa 60 sekund (za każde uszkodzenie), a dla zaliczenia zadania uszkodzone obrzeże musi być wymienione na nowe.
– kara za każde miejsce w którym linia będzie widoczna to 30 sekund

Punktacja w kat. drużynowej:
1. Każda konkurencja eliminacyjna- w każdej konkurencji eliminacyjnej można zdobyć maksymalnie ilość punktów odpowiadającą ilości startujących czyli np. przy 40 zespołach pierwszy zespół otrzyma 40 pkt., drugi- 39 itd. poza konkurencją przeciągania liny, która ze względu na system pucharowy będzie miała inną punktację- punkty będą za przejścia kolejnych rund pucharowych.
2. Do konkurencji finałowej awansuje 8 zespołów z największą ilością punktów po trzech konkurencjach eliminacyjnych
3. Konkurencja finałowa Zgrany Team z uwagi na mniejszą ilość drużyn i trzy elementy konkurencji będzie punktowana-
pierwsze miejsce- 80 pkt., drugie- 70 pkt., trzecie- 60 pkt., czwarte- 50 pkt., piąte- 40 pkt., szóste- 30 pkt., siódme- 20 pkt., ósme- 10 pkt.
4. W finałowej konkurencji drużyny startują w odwrotnej kolejności w stosunku do zajętych miejsc po fazie eliminacyjnej
5. Do ostatecznej klasyfikacji wliczana będzie ilość punktów zdobyta we wszystkich czterech konkurencjach
6. Drużyna z największą ilością punktów po 4 konkurencjach otrzyma tytuł Mistrza Polski Brukarzy DROGBRUK oraz przewidziane regulaminem nagrody, drużyna z drugą największą ilością punktów po 4 konkurencjach otrzyma tytuł Wicemistrza Polski Brukarzy DROGBRUK oraz przewidziane regulaminem nagrody, drużyna z trzecią największą ilością punktów po 4 konkurencjach otrzyma tytuł II Wicemistrza Polski Brukarzy DROGBRUK oraz przewidziane regulaminem nagrody.
7. Ewentualna dogrywka w przypadku identycznej ilości punktów będzie przeprowadzona w konkurencji siłowania na rękę przez jedną osobę z teamu- 1 pojedynek. Drużyna zwycięzcy będzie znajdować się wyżej w klasyfikacji
8. Organizatorzy mają prawo w przypadku zakłócenia porządku przez zespół (uniemożliwienie przeprowadzenia konkurencji, bójki, wyzwiska i inne zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczestników do przerwania konkurencji, dyskwalifikacji zespołu, usunięcia z terenu imprezy i wezwania organów porządkowych)

FORMUŁA INDYWIDUALNA 3 KONKURENCJE ELIMINACYJNE:
MOCARZ (siłowanie na rękę z podziałem na kategorie wagowe)
Konkurencja siłowania na rękę rozgrywana z podziałem na kategorie wagowe, rozgrywana na profesjonalnych stołach i sędziowana przez zawodowców armwrestlingu
– przy potwierdzaniu uczestnictwa w biurze zawodów wszyscy zawodnicy zostaną zważeni i podzieleni wg wagi na 4 kategorie wagowe
– w każdej kategorii wagowej pojedynki będą odbywać się systemem pucharowym do 2 porażek
– pojedynek wygrywa ten kto zmusi przeciwnika do tego, by jego ręka znalazła się poniżej poziomu przymocowanych do stołu poduszek lub by ich dotknęła
– na stołach znajdują się także podłokietniki dla zawodników – jeśli łokieć, któregoś ze startujących ześlizgnie się z podłokietnika lub się od niego oderwie, jest to karane faulem
– nie wolno także wbijać paznokci w dłoń przeciwnika ani dotykać jej głową, klatką piersiową czy barkiem- jest to karane upomnieniem (2 upomnienia to faul)
– 2 faule kończą pojedynek przegraną faulującego,
– nie wolno korzystać z bandaży, opasek, pasów itp. usztywnień na nadgarstkach, łokciach ręki
walczącej,
– nie wolno mieć na ręce walczącej jakiekolwiek przedmiotów poza obrączką (wykluczone są m.in. bransoletki lub zegarek)

BRUKARSKIE OKO
Określenie ilości piasku nasypanego do worków 50 kg
– konkurencja na dokładność
– zostanie przygotowanych 20 worków z losową ilością piasku- worki zostaną wcześniej zważone i oznaczone numerami od 1 do 20
– zawodnik losuje nr worka i w ciągu minuty musi określić jego wagę, po minucie musi podać wagę sędziemu
– zawodnik może dowolnie podnosić worek w celu określenia wagi
– klasyfikacja miejsc w konkurencji będzie wyliczona wg odchylenia procentowego między realną wagą a oszacowaniem przez zawodnika

SPACER BRUKARZA (spacer z dwoma walizkami na czas)
Klasyczna konkurencja siłowa, w której zadaniem uczestnika jest przeniesienie dwóch walizek o wadze 21 kg każda po wyznaczonej trasie
– konkurencja jest rozgrywana na czas
– uczestnik uruchamia buzzer na zegarze, podnosi dwie walizki i czas zaczyna być mierzony
– uczestnik przechodzi z walizkami cały tor, zawraca w określonym punkcie i wraca na linię startu
– po zakończonym zadaniu uczestnik odkłada walizki na linii startu i naciska buzzer na zegarze po raz drugi zatrzymując czas.

KONKURENCJA FINAŁOWA KAT. INDYWIDUALNEJ
SZYBKA FUCHA (układanie kostki na czas)
Ułożenie kostki Moderno Piatto na określonym przez organizatora obszarze (baner)
– kostki na palecie będą ułożone rozmiarami, nie trzeba wykorzystywać wszystkich kostek
– ułożona kostka nie może wystawać poza obrys określony na banerze i nie może w żadnym miejscu dotykać wyznaczonej na banerze linii, kara za przekroczenie obrysu to 180 sekund
– muszą być zachowane linie, brak linii- kara czasowa to 60 sekund za każdorazowy brak linii
– fugi nie mogą zachodzić na siebie, przesunięcie fug miedzy rzędami dla wszystkich kostek to minimum 2 cm, kara czasowa to 30 sekund za każdorazowy brak fugi

Punktacja w kat. indywidualnej:
1. Każda konkurencja eliminacyjna- w każdej konkurencji eliminacyjnej można zdobyć maksymalnie ilość punktów odpowiadającą ilości startujących czyli np. przy 40 zawodnikach pierwszy zawodnik otrzyma 40 pkt., drugi- 39 itd. poza konkurencją siłowania na rękę, która ze względu na system pucharowy będzie miała inną punktację- punkty będą przyznawane za przejścia kolejnych rund pucharowych- punktacja będzie podana przed startem konkurencji siłowania na rękę.
2. Do konkurencji finałowej awansuje 8 zawodników z największą ilością punktów po trzech konkurencjach eliminacyjnych
3. Konkurencja finałowa Szybka Fucha z uwagi na mniejszą ilość uczestników będzie punktowana-
pierwsze miejsce- 80 pkt., drugie- 70 pkt., trzecie- 60 pkt., czwarte- 50 pkt., piąte- 40 pkt., szóste- 30 pkt., siódme- 20 pkt., ósme- 10 pkt.
4. W finałowej konkurencji uczestnicy startują w odwrotnej kolejności w stosunku do zajętych miejsc po fazie eliminacyjnej
5. Do ostatecznej klasyfikacji wliczana będzie ilość punktów zdobyta we wszystkich czterech konkurencjach
6. Ewentualna dogrywka w przypadku identycznej ilości punktów będzie przeprowadzona w konkurencji siłowania na rękę . Zwycięzca będzie znajdować się wyżej w klasyfikacji.
7. Uczestnicy z największą ilością punktów po 4 konkurencjach otrzyma tytuł Mistrza Polski Brukarzy DROGBRUK oraz przewidziane regulaminem nagrody, uczestnik z drugą największą ilością punktów po 4 konkurencjach otrzyma tytuł Wicemistrza Polski Brukarzy DROGBRUK oraz przewidziane regulaminem nagrody, uczestnik z trzecią największą ilością punktów po 4 konkurencjach otrzyma tytuł II Wicemistrza Polski Brukarzy DROGBRUK oraz przewidziane regulaminem nagrody.

FORMUŁA: HURTOWNIA TEAM
1. Do klasyfikacji hurtowni są wliczane są tylko punkty zdobyte przez drużyny w rywalizacji zespołowej.
2. Nazwę hurtowni którą reprezentuje, drużyna wybierała przy wysłaniu zgłoszenia do Mistrzostw Polski Brukarzy DROGBRUK
3. Hurtownia z największą łączną ilością punktów zdobytą przez „swoje” drużyny po 4 konkurencjach otrzyma tytuł Mistrza Polski Brukarzy DROGBRUK oraz przewidzianą regulaminem nagrodę, hurtownia z drugą największą łączną ilością punktów zdobytą przez „swoje” drużyny” po 4 konkurencjach otrzyma tytuł Wicemistrza Polski Brukarzy DROGBRUK oraz przewidzianą regulaminem nagrodę, hurtownia z trzecią największą łączną ilością punktów zdobytą przez „swoje” drużyny” po 4 konkurencjach otrzyma tytuł II Wicemistrza Polski Brukarzy DROGBRUK oraz przewidzianą regulaminem nagrodę.
4. Ewentualna dogrywka w przypadku identycznej ilości punktów będzie przeprowadzona w konkurencji siłowania na rękę przez jedną osobę wyznaczoną przez hurtownię ze „swoich” drużyn- 1 pojedynek. Drużyna zwycięzcy będzie znajdować się wyżej w klasyfikacji

Protesty
Protest na przebieg poszczególnych konkurencji zarówno w kat. Indywidualnej, jak i drużynowej można składać w czasie 15 minut po zakończeniu danej konkurencji, w formie pisemnej w biurze zawodów. Decyzja organizatorów w odpowiedzi na protest jest ostateczna.

Protesty
Nieobecność na starcie konkurencji zawodnika lub drużyny po jednokrotnym wywołaniu przez konferansjera skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w danej konkurencji

NAGRODY:
NAGRODY W BRUKARZ TEAM – KAT. ZESPOŁOWEJ
MISTRZ POLSKI DROGBRUK otrzymuje:
Od DROGBRUK: Voucher na 10 000 zł brutto na produkty DROGBRUK
Od Batmatic-Polska :Zagęszczarkę FP2150 Batmatic
Od Proxy Trade: Podnośnik próżniowy VTH 150 Hamevac
Od MIMAL: Chwytak walizkowy Mimal do obrzeży RCW + ręczny/zawieszany chwytak wzdłużny Mimal CHW do krawężników + ręczny chwytak poprzeczny Mimal CHP + Przymiar brukarski Mimal PRZ + 4 młotki brukarskie Mimal
Od DBM Diamond Tools: Tarcze diamentowe DBM- 5 x Beton 350×25.40×10 + 5 x Beton 230×22.23×10
WICEMISTRZ POLSKI DROGBRUK otrzymuje:
Od DROGBRUK: Voucher na 5 000 zł brutto na produkty DROGBRUK
Od Proxy Trade: Podnośnik próżniowy VTH 150 Hamevac
Od Mimal: ręczny/zawieszany chwytak wzdłużny Mimal CHW do krawężników + Przymiar brukarski Mimal PRZ + 2 młotki brukarskie Mimal
Od DBMTOOLS.PL: Tarcze diamentowe DBM- 4 x Beton 350×25.40×10
II WICEMISTRZ POLSKI DROGBRUK otrzymuje:
Od DROGBRUK: Voucher na 3 000 zł brutto na produkty DROGBRUK
Od Batmatic Polska: Batroller B8 Batmatic (nakładka rolkowa) do zagęszczarki
Od Mimal: Łom brukarski Mimal LBR + 2 młotki brukarskie Mimal
Od DBMTOOLS.PL: Tarcze diamentowe DBM- 4 x Beton 350×25.40×10

NAGRODY W KAT. INDYWIDUALNEJ:
MISTRZ POLSKI DROGBRUK otrzymuje:
Od DROGBRUK: Voucher na 5 000 zł brutto na produkty DROGBRUK do realizacji w autoryzowanej hurtowni DROGBRUK
Od MIMAL Zgarniacz do równania i podsypki I Mimal ZDP1 +
Wyważak (łom) brukarski Mimal LBR do kostki brukowej i płyt chodnikowych + 2 młotki brukarskie Mimal
Od DBM Diamond Tools: Tarcze diamentowe DBM- 2 x Beton 350×25.40×10 + 3 x Beton 230×22.23×10
Od isprzet.pl – dla budowy, przemysłu i domu: Voucher na 1500 zł brutto do wykorzystania w sklepie ISPRZET.PL
WICEMISTRZ POLSKI DROGBRUK otrzymuje:
Od DROGBRUK: Voucher na 4 000 zł brutto na produkty DROGBRUK do realizacji w autoryzowanej hurtowni DROGBRUK
Od Mimal: Przymiar brukarski Mimal PRZ + Wyważak (łom) brukarski Mimal LBR + 2 x młotek brukarski Mimal
Od DBMTOOLS.PL: 2 x Beton 350×25.40×10 + 1 x Beton 230×22.23×10
Od ISPRZET.PL: Voucher na 1000 zł brutto do wykorzystania w sklepie ISPRZET.PL
II WICEMISTRZ POLSKI DROGBRUK otrzymuje:
Od DROGBRUK: Voucher na 3 000 zł brutto na produkty DROGBRUK do realizacji w autoryzowanej hurtowni DROGBRUK
Od Mimal: Wyważak (łom) brukarski Mimal LBR + 2 młotki brukarskie Mimal
Od DBMTOOLS.PL: Tarcze diamentowe DBM- 2 x Beton 350×25.40×10
Od ISPRZET.PL: Voucher na 500 zł brutto do wykorzystania w sklepie ISPRZET.PL

NAGRODY W KATEGORII HURTOWNI
MISTRZ POLSKI DROGBRUK otrzymuje:
Od DROGBRUK: Voucher na 10 000 zł brutto na produkty DROGBRUK
WICEMISTRZ POLSKI DROGBRUK otrzymuje:
Od DROGBRUK: Voucher na 5 000 zł brutto na produkty DROGBRUK
II WICEMISTRZ POLSKI DROGBRUK otrzymuje:
Od DROGBRUK: Voucher na 3 000 zł brutto na produkty DROGBRUK
Nagrody od Partnerów Mistrzostw będą przekazywane wg odrębnych ustaleń w porozumieniu z Organizatorem Vouchery na produkty DROGBRUK w kat. drużynowej i indywidualnej będzie można zrealizować w dowolnej autoryzowanej hurtowni DROGBRUK w terminie do 30 dni po poinformowaniu DROBRUK o wyborze hurtowni (adres e-mail: marketing@drogbruk.pl). Zwycięzca w kat. hurtowni sposób i termin realizacji voucheru ustala bezpośrednio z DROGBRUK.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
• Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Wydarzenia.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione przedmioty na terenie Wydarzenia oraz nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek, jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
• Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone organizatorowi albo innym uczestnikom podczas Wydarzenia.
• Na teren Wydarzenia nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie.
• Zakazane jest startowanie pod wpływem alkoholu co będzie rygorystycznie przestrzegane.
• Wszyscy Uczestnicy (brukarze) startujący w Wydarzeniu oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia, co potwierdzają podpisaniem oświadczenia przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów.
• Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z areny zmagań – Uczestników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej, bądź stanowiących niebezpieczeństwo dla innych uczestników.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodnika w przypadku wyraźnego lub notorycznego naruszania regulaminu co wpływa na bezpieczeństwo, stan zdrowia lub negatywny wizerunek wydarzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu Wydarzenia z przyczyn nie dających się przewidzieć (np. nagłej zmiany pogody) oraz do zmian godzin startów danych formuł.
• Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
• Uczestnik nie przestrzegający regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
• W czasie trwania Wydarzenia organizator zapewnia opiekę medyczną.
• W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora